Skip to main content
22. CARNET-ova korisnička konferencija CUC 2020

Cijeli program »

Virtualni/digitalni pomoćnici

Ovo interaktivno izlaganje prikazuje korištenje virtualnih/digitalnih pomoćnika u nastavi. Već od najranije dobi (predškolske i školske) učenici koriste digitalnu tehnologiju. Najčešće koriste pametne telefone, tablet računala, a kasnije i računala. Svjesni smo činjenice kako je djecu potrebno poučiti korisnom i sigurnom korištenju te opreme i mogućnosti koju nam pruža. Na taj način djeca će moći kritički promišljati ne samo o korištenju digitalnom tehnologijom, već i informacijama koje ih okružuju i obasipaju sa svih izvora i strana, ali i o korištenju aplikacija ne samo u zabavne svrhe. Tijekom ovog interaktivnog izlaganja biti će objašnjeni osnovni pojmovi i uloga digitalnih pomoćnika. Alexa, Siri, Cortana i mnogi drugi digitalni pomoćnici dostupni su za korištenje s ciljem da nam pomognu u raznim aktivnostima. Kritički će se usporediti najraširenije dostupne aplikacije s naglascima na prednosti i nedostatke korištenja. Iako su vrlo jednostavni za korištenje, zbog ugrađene umjetne inteligencije moguće ih je trenirati i prilagoditi kako bi korisniku pružali pomoć što efikasnije i optimalnije. Nakon desetak godina korištenja digitalnih pomoćnika u poslovnom, ali i privatnom svijetu, krajnje je vrijeme da se oni počnu koristiti i u odgojno-obrazovnom svijetu. Zato će biti objašnjeni najčešći razlozi korištenja digitalnih pomoćnika u nastavnom procesu. Kroz primjere iz prakse u ovom interaktivnom izlaganju biti će prikazano nekoliko aktivnosti koje su učenici radili poput pretraživanja informacija, prevođenja, upravljanja kalendarom ili aktivnosti za zabavu.

Jasminka Belščak
Osnovna škola Petrijanec
Croatia

Jasminka Belščak, mag.inf. rođena je 16.6.1973. Živi u Petrijancu. Ima 20 godina radnog staža, trenutačni posao joj je učitelj informatike u OŠ Petrijanec. Redovito se usavršava na ŽSV učitelja informatike, seminarima MZO-a i AZOO-a. Sudjeluje u radu Županijskog povjerenstva informatičkog natjecanja. Bila je voditelj zimskih i proljetnih škola informatike od 2004.g. Predavač je na ŽSV, Centru izvrsnosti iz informatike Varaždinske županije od 2008.g., seminarima i savjetovanjima državne razine. ECDL predavač i ispitivač za osnovni i napredni tečaj od 2006.g., voditelj Škole informatike za mještane Općine Petrijanec od 2008. godine. Sudjeluje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima iz informatike, održava školski web, administrator je resursa i e-Dnevnika. Školovala se u sljedećim institucijama: OŠ Sračinec 1980.-1988.; SŠ „XXXII divizija“ Varaždin, smjer trgovački, IV stupanj, 1988.-1992.; Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer obrada podataka, zvanje Informatičar, VI stupanj, 1992.-18.rujna 1995.; Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer informacijski sustavi, zvanje diplomirani informatičar, VII/1 stupanj, 1995.-15.listopada 1998.(7.5.2009. potvrda o stečenom akademskom nazivu: magistra informatike); dopunska pedagoško-psihološka naobrazba, Visoka učiteljska škola u Čakovcu, 21.lipnja 2001.; stručni ispit 4.lipnja 2003. Služi se engleskim i njemačkim jezikom u govoru i pismu. Aktivno koristi sve alate iz MS Office/Windows, sve računalne aplikacija u školi te opensource i WEB 2.0 alate. Pokretač je i koordinator nekoliko Erasmus projekata. Koordinatorica je svjetskog PBL projekta „My magical dust“. Udana je i majka je dvoje djece. 7.12.2012. napredovala je u zvanje mentora, a 8.12.2017. napredovala je u zvanje savjetnika.

Ljiljana Inkret Martinčević
II. osnovna škola Varaždin
Croatia

Ljiljana Inkret-Martinčević, dipl. inf, rođena 9.9.1968. Trenutačni posao: II. OŠ Varaždin kao učiteljica informatike. Redovito sudjelovanje na ŽSV informatičara; redovito usavršavanje prema planu i programu MZO-a i AZOO-a. Sudjelovanje u radu Županijskog stručnog povjerenstva informatičkog natjecanja. Sudjelovanje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima (Primjena algoritama).Voditelj je zimskih škola informatike od 2004.g. Predavač u CI iz informatike Varaždinske županije od 2010.g. ECDL predavač za osnovni od 2007.g. Ostali poslovi: održavanje školskog web-a, administrator e-dnevnika, e-matice. 13.4.2017. napredovanje u zvanje mentora. U tijeku svojeg obrazovanja stekla ove diplome: 2011.Cisco CCNA Networking Academy; 2005.-2007.-ECDL mentor; 1995. Dopunska pedagoško psihološka naobrazba, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Pedagogijske znanosti. 1987.-1994.-Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer obrada podataka, zvanje informatičar, VI. Stupanj. 1994.-2001.- Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer informacijski sustavi, zvanje diplomirani informatičar, VII/1. 1983.-1987.- Srednja škola „XXXII divizija“ Varaždin, smjer trgovački, IV. Stupanj. 1975.- 1983.-Osnovna škola „Ivana Kukuljevićeva Sakscinskog“, PŠ Druškovec. Koristi se engleskim i ruskim jezikom u govoru i pismu. Aktivno korištenje svih alata iz MS Office/Windows, računalnih aplikacija u školi, Open Source i Web 2.0 alata.

 

Pravila o privatnosti

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC